Bureau Beukenoot

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Bureau Beukenoot: de onderneming die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 84158859. Bureau Beukenoot levert diensten op het gebied van wandelcoaching.
1.2 Opdrachtnemer: Claudine Silanoe-Lemmers, wandelcoach.
1.3 Coachee: de persoon of personen aan wie Bureau Beukenoot haar diensten verleent.
1.4 Opdrachtgever: de persoon of instantie of haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht tot levering aan Bureau Beukenoot heeft verstrekt. De opdrachtgever is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, degene die de overeengekomen prijs dient te betalen voor de geleverde dienstverlening van Bureau Beukenoot. De opdrachtgever (de te factureren entiteit) en de coachee (degene die de dienst ervaart) kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet per definitie zo te zijn.
1.5 Opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van dienstverlening tussen Bureau Beukenoot en de coachee.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2.2 Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever/coachee zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever/coachee.
2.4 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever/coachee zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.5 Bureau Beukenoot behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van kracht zijn zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van Bureau Beukenoot.
2.6 Als een bepaling of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden vervallen dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden wel van toepassing. Partijen zullen in dat geval vervangende bepalingen overeenkomen waarbij zoveel mogelijk van de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 3. Offertes
3.1 De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
3.2 De prijzen in de genoemde offertes zijn, gelet op deelname aan de kleine ondernemersregeling vrijgesteld van BTW.
3.3 Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Bureau Beukenoot zal de door haar te leveren dienstverlening naar haar allerbeste vermogen uitvoeren. Bureau Beukenoot heeft daarbij niet meer dan een inspanningsverplichting, wat betekent dat Bureau Beukenoot niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening of de vorm en mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever/coachee gestelde doel.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever/coachee geschieden.
4.3 De opdrachtgever/coachee draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever/coachee redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever/coachee in rekening te brengen.
4.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever/coachee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Duur van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van de opdracht, in beginsel uitgedrukt in het aantal te verwachten coaching sessies, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
5.2 De overeengekomen termijnen waarbinnen de coaching sessies zullen plaatsvinden, zijn streeftermijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer is gehouden om, zodra duidelijk wordt dat tijdige levering van de diensten niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
5.3 Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijnen is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtnemer is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Bij overschrijding is opdrachtnemer gerechtigd het reeds uitgevoerde deel van de opdracht afzonderlijk te factureren en de opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever/coachee zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever/coachee hierover tevoren inlichten.
6.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding
7.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7.2 Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever/coachee extern gerefereerd worden.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
8.1 Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever/coachee mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever/coachee verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
8.2 Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Betaling
9.1 Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
9.2 Indien de opdrachtgever/coachee de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever/coachee is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever/coachee te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever/coachee schadeplichtig kan worden.
9.3 Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever/coachee voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
9.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever/coachee zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever/coachee jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
9.5 Door de opdrachtgever/coachee gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever/coachee dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9.6 Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 10. Incassokosten
10.1 Ingeval opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever/coachee naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Bureau Beukenoot is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan de opdrachtgever/coachee is toegebracht door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Bureau Beukenoot geleverde dienstverlening.
11.2 Bureau Beukenoot is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde dienstverlening. Op Bureau Beukenoot rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 4).

Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
12.1 Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een wandeling of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever/coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever/coachee recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.
12. 2 De opdrachtgever/coachee voor een coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor het coachtraject schriftelijk (per post of e-mail) te annuleren.
12. 3 Annulering door de opdrachtgever/coachee van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van het coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever/coachee verplicht het totaalbedrag van het coachtraject te voldoen.
12.4 Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van het coachtraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
12.5 Ingeval de opdrachtgever/coachee na aanvang van de wandeling of het coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever/coachee geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
12.6 Een individueel coachgesprek kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos
worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is
opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever/coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
12.7 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald

Artikel 13. Persoonsgegevens
13.1 Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 14. Geschillenbeslechting
14.1 Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever/coachee is Nederlands recht van toepassing;
14.2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

Wandelcoach opleiding certificaat